Poniedziałek, 18 stycznia 2021. Imieniny Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Znamy wyniki audytu przeprowadzonego w Ostródzie. Skomentował je były burmistrz Czesław Najmowicz

2019-10-31 12:00:00 (ost. akt: 2019-10-31 15:54:02)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Curulis - Doradztwo Samorządowe, którego pracownicy w ciagu ostatnich miesięcy prowadzili audyt wybranych obszarów działalności gminy miejskiej Ostróda, przedstawili główne wnioski i zalecenia.

Materiał jest obszerny, zawiera około 200 stron i można przeczytać go w całości na stronach BiP UM Ostróda. Został podzielony na pięć obszarów: sytuację finansową, sprzedaż nieruchomości, zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro, przyznawanie lokali komunalnych i realizację inwestycji. Ocenie poddano sytuację gminy miejskiej Ostróda w latach 2014-2018.

* Sytuacja finansowa

Na koniec 2018 r. zadłużenie ogółem Miasta Ostróda wynosiło 50,7 mln zł, z czego:
1. 48,9 mln zł stanowiło zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji;
2. 1,8 mln zł stanowiło zadłużenie wynikające z ratalnego zakupu nieruchomości.
Spłatę zaciągniętych przez miasto kredytów oraz wyemitowanych obligacji planuje się do 2027 r. Natomiast znaczący spadek zadłużenia w latach 2014-2017 ma związek z realizowaną polityką zarządzania długiem. Miasto nie zawierało nowych umów kredytowych.
Wyemitowane w 2018 r. obligacje w kwocie 26 mln zł charakteryzują się najniższym oprocentowaniem wśród zawartych przez miasto umów. Kwota wyemitowanych obligacji determinowana była przede wszystkim zapotrzebowaniem na środki finansowe w celu zabezpieczenia planowanych do realizacji w 2018 r. inwestycji. Sytuację finansową miasta ocenia się jako bezpieczną, dobrą i stabilną.

Zastrzeżenia audytorów budzi natomiast zakup trzech działek na autodromie od Agencji Mienia Wojskowego. Teren został nabyty w roku 2017 z przeznaczeniem na urządzenie cmentarza komunalnego. Cena zakupu nieruchomości wynosiła 3.030.178,50 zł, płatna jest w 5 równych ratach przypadających na lata 2017-2021, każda w wysokości 606.035,70 zł, powiększona o oprocentowanie obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli. Wątpliwości audytorów budzi fakt, że działka przenaczona na cmentarz położona jest na terenie zalewowym, co wyklucza ją z takiego przeznaczenia i znajduje się na terenie gminy, wymaga więc zgody właściwego samorządu.

Działki nie są też wolne od obciążeń, które wynikają m.in. z: wpisu do Rejestru Rezerwatów, nieograniczonej w czasie służebności na rzecz „Energa Operator S.A.” oraz umowy użyczenia z Instytutem Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej zawartej do lipca 2026 r. Podsumowując: decyzja, a następnie nabycie nieruchomości składających się z działek oznaczonych nr 87/5, 87/10 i 129/3 była niecelowa i wskazuje na daleko idącą niegospodarność ze strony burmistrza. Skutkowała wyrządzeniem szkody majątkowej, której wartość odpowiada co najmniej wysokości odsetek z tytułu ratalnego zakupu nieruchomości (109.078,13 zł).

* Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości jest istotnym źródłem dochodów budżetowych. Dzięki sprzedaży majątku, w latach 2014-2018 budżet miasta został zasilony kwotą sięgającą blisko 10,8 mln zł. Mienie komunalne powinno być zbywane w drodze przetragu, przepisy dopuszczają też w określonych wypadkach tryb bezprzetargowy (np, najemcom). I tu w odniesieniu do 64 badanych postępowań, burmistrz prawidłowo zastosował przepisy dotyczące bezprzetargowego trybu zbycia nieruchomości. Natomiast wątpliwości budzą postępowania, które dotyczą bezprzetargowej sprzedaży dwóch lokali użytkowych oraz jednego garażu. Wskazane transakcje zostały zrealizowane w 2014 i w 2017 roku na podstawie zarządzenia burmistrza - bez np. stosownej uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie.

Zastrzeżenia audytorów budzi też sprzedaż działki prz Placu Tysiącleci przeprowadzona w 2014 roku. Jego przedmiotem była
działka nr 29/14 o powierzchni 3.931 m2 położonej w tzw. strefie ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 2.890.500,00 zł brutto, która w wyniku udzielenia bonifikaty na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została obniżona o 50%, tj. do kwoty 1.445.250,00 zł brutto. Nabywcą nieruchomości zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud”. Jednak nieruchomość ta nie była wpisana do rejestru zabytków, co zdaniem audytorów poddaje w wątpliwość zastosowanie ww. bonifikaty, bo nie zostały dopełnione obowiązki należytego zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości przed jej sprzedażą.

* Realizacja zamówień publicznych

W latach 2017 i 2018 przeprowadzonych zostało ponad 1,4 tys. postępowań, których łączna wartość wyniosła blisko 6,9 mln zł.
W trakcie analizowanego okresu, postępowania były prowadzone przez 12 komórek organizacyjnych. Zastrzeżenia audytorów wzbudził fakt, że , zamówienia na wykonywanie części usług realizowane były bez przeprowadzenia rozeznania potencjalnych wykonawców, a znaczna część zamówień zlacana była w trybie doraźnym, co skutkowało wyborem tego samego wykonawcy.
Zwrócono też uwage na częste powtarzające się uchybienia: niewłaściwy sposób szacowania wartości zamówienia, brak należytego udokumentowania sposobu zawiadomienia potencjalnych oferentów i brak zasięgnięcia opinii radcy prawnego. Nadzór nad zamówieniami realizowanymi przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej był sprawowany w sposób niewłaściwy i sprzyjający powstaniu nieprawidłowości.

* Procedura przyznawania lokali komunalnych

W celu oceny sposobu realizacji polityki mieszkaniowej i zbadania procedur przyznawania lokali komunalnych, kontroli poddano 10 posiedzeń Miejskiej Komisji Mieszkaniowej odbytych w latach 2014-2018, dotyczących przydzielania lokali mieszkalnych oraz socjalnych. W ramach analizowanych działań, Komisja przyznała 56 mieszkań, na które wpłynęło 778 wniosków.

Analiza protokołów z posiedzeń Miejskiej Komisji Mieszkaniowej wskazuje na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego. Audytorzy rekomendują aktualizację regulaminu działania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, przede wszystkim w zakresie wprowadzenia obowiązku każdorazowego uzasadniania motywów rozstrzygnięcia poszczególnych spraw.

* Realizacja inwestycji

Po analizie dokumemtów dotyczących m.in. budowy budynku komunalnego i rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego, wątpliwości budzi brak zabezpieczenia inwestora w sytuacji, gdy ogłoszono postępowanie przetargowe i przekazano teren budowy, pomimo braku posiadania prawomocnego pozwolenia na budowę. Ponadto w analizowanych materiałach brakuje uzasadnienia dla rezygnacji z obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego nad procesem budowlanym. Zastrzeżenia budzi również fakt, że brak jest jakiegokolwiek śladu, aby podmiot odpowiedzialny za nadzór nad robotami sanitarnymi uczestniczył w procesie budowlanym na co wskazuje m. in. brak opiniowania zmian w projekcie, czy brak uczestniczenia odbiorze końcowym. Oznacza to, że w przypadku realizacji kolejnych przedsięwzięć, szczególny nacisk powinien zostać położony na zapewnienie nadzoru autorskiego oraz skuteczne egzekwowanie uczestnictwa w procesie budowlanym przez wszystkie podmioty, w szczególności w trakcie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

O komentarz poprosiliśmy byłego burmistrz Czesława Najmowicza:

- Znam uwagi audytorów i nie zgadzam się z nimi - mówi Czesław Najmowicz. - Odniosę się do tych najistotniejszych. Po pierwsze, nie ma na terenie miasta terenu, który moglibyśmy zakupić w celu utworzenia cmentarza, więc to może być działka wyłącznie poza granicami miasta, trudno więc przyjąć ten zarzut za sensowny. Inna sprawa, że jako doświadczony samorządowiec, w dobrych sąsiedzkich relacjach z gminą, przekonałbym radnych gminy do stosownej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. To się nazywa współpraca... I na części zakupionych przez nas 90 hektarach cmentarz może powstać. Co do działki na Placu Tysiąclecia, w przetargu osiągnęła cenę grubo poza pierwotnie oszacowaną, a zastosowane przepisy były jak nabardziej wskazane. Podsumowując, pewne uchybienia zawsze mogą się zdarzyć, tak bywa gdy się coś robi. Dla mnie jednak ważniejsze niż audyt, były wyniki przeprowadzanych w urzędzie kontroli. W minionej kadencji mieliśmy dwukrotnie kompleksową kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Były też kontrole wojewody warmińsko-mazurskiego. I te kontrole wykazały, że działaliśmy dobrze.

Polub nas na Facebooku:

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Zobacz także

Komentarze (12) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Panie Janie #2813384 | 89.228.*.* 3 lis 2019 12:35

  Radni na sesjach ciągle mówią o nieprawidłowościach w urzędzie. Jeżeli są nieprawidłowości to czemu nie zgłosili tego do prokuratury? O co więc chodzi? Mam wrażenie, że właśnie o zrobienie wrażenia...

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Jan #2813204 | 89.228.*.* 2 lis 2019 21:31

  Prawda jest taka, że audyt, na który wydano kilkadzisiąt tysiecy złotych, to w połowie skany dokumentów. Wnioski z niego sa tylko wnioskam, nie ida za tym żadne snakcje Równie dobrzez może powstac kolejny audyt z innymi wnioskami. iProściej i taniej byłoby skierowac sprawy do prokuratury, jeśli było rzecziwyste podejrzenie nieprawidłowości. Tego przez rok nowy burmistrz nie srobił. O co więc chodzi? Mam wrażenie, że właśnie o zrobienie wrażenia... Troche drogo wyszło...

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. luk #2812992 | 31.0.*.* 2 lis 2019 13:02

  Porównanie Ostródy z miastami typu Zakopane, Ciechocinek, Mrągowo itp nie adekwatne. Miasta te te mają po kilka, kilkanascie razy większą bazę noclegową, turystów itp. Są w dużo lepszej sytuacju budzetowej niz srednia polska. Ostróda też jest powyżej tej średniej. To wszystko jest w Audycie. Nie słuchajcie prezentacji tylko, przeczytajcie audyt. Cześć 1. audytu całkowicie tendencyjnie zrobiona, a prezentacja jej nawet bardziej.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. luk #2812987 | 31.0.*.* 2 lis 2019 12:53

  złe porównanie

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. ???? do Cham #2812982 | 185.139.*.* 2 lis 2019 12:46

  "On" jak widać ma problem z tożsamością: rafal, zawsze zadowolony, Nanek, qwerty... ale to chyba w tym przypadku to nie będzie proces nagły, to pewnie od urodzenia....

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (12)

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages