środa, 18 września 2019. Imieniny Ireny, Irminy, Stanisława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2019-09-11 09:18:48 (ost. akt: 2019-09-11 11:32:43) Artykuł sponsorowany

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłomłyn przy ul. Jarzębinowej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00023786/3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 957 o powierzchni 3,0629 ha. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 22 lipca 2019r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość położona jest we wschodniej części m. Miłomłyn, w otoczeniu zabudowy usługowo- składowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lasu, przy zjeździe z drogi krajowej S7. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.
Działka posiada regularny, prostokątny kształt, ukształtowanie terenu korzystne - teren płaski.
W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne - rola klasy V i VI.
Przez działkę przebiega naziemna linia energetyczna. Wzdłuż północnej granicy przez działkę przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie przebiega linia telekomunikacyjna.

Przeznaczenie w planie: teren zabudowy usługowej , oznaczony symbolem 2.U .

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 322

Cena wywoławcza wynosi nieruchomości : 686 700,00 zł
słownie : sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 68 670,00 zł słownie : sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych.

Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie PKO Bank Polski
nr konta : 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.

Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra
przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5( p. 323) lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 642-98-34
oraz na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl


Link do mapy:.
http://m.wm.pl/2019/09/zalaczniki-do-ogloszenia-o-przetargu-576428.pdf
Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages